Mr. AnvH

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại

Thứ năm - 12/10/2023 05:23

Bối cảnh phức tạp, biến động, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học công nghệ.

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại
Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 11/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tới dự và đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với một điểm cầu Trung ương (tại Trụ sở Bộ Ngoại giao) và được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu tại tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đồng thời được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020. Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khóa XI, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp Đổi mới, phát triển đất nước. Trong đó, đặc biệt là hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã có những bước chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự phối hợp “trong ngoài, trên dưới” giữa các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với địa phương, cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại cũng tồn tại những khó khăn, bất cập và hạn chế cần khắc phục.

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại - Ảnh minh hoạ 2
 Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu tại tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đồng thời được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Hiện nay, trước bối cảnh phức tạp, biến động, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực; bên cạnh những thành tựu to lớn mà đã đạt được, đất nước ta cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cả về chủ quan và khách quan khi bước vào một giai đoạn phát triển mới. Điều này đã đặt ra những yêu cầu vô cùng bức thiết, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học công nghệ. Từ đó, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng. Chính vì vậy, với sự quan tâm, chú trọng phát triển của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngày 15/6/2023, Bộ Chính trị chính thức ban hành Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đây là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã trình bày những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ đã có tham luận chuyên đề tập trung vào các 05 nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 57-KL/TW.

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại để bắt kịp với xu thế của thời đại - Ảnh minh hoạ 3
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác thông tin đối ngoại nói chung và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua. Nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; bám sát nội dung trong Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW ngày 11/8/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực, cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn 2045./.

Cập nhật 11/10/2023.


Tác giả: Theo Kiều Giang/dangcongsan.vn
Nguồn: https://dangcongsan.vn/thoi-su/doi-moi-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-de-bat-kip-voi-xu-the-cua-thoi-dai-649160.html

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây