Mr. AnvH

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC

Thứ năm - 06/07/2023 08:27

Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC

Ngày 3/7/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 1927QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Theo đó, Bộ giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 6/9/2022, với 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

1- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị:

Hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật.

Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện.

2- Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm:

- Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục.

- Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp, định mức giáo viên/lớp cho phù hợp với việc triển khai thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và đặc điểm, điều kiện thực tế của từng vùng, miền, địa bàn, khu vực, địa phương.

- Rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực, làm cơ sở để xác định biên chế; quản lý biên chế theo vị trí việc làm.

3- Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định 1292 ngày 24//2020 của Thủ tướng.

4- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng việc:

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

- Ban hành tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để ban hành kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

5- Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công:

- Hướng dẫn các tiêu chí về quy mô tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục.

- Ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

- Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ, cơ quan trung ương; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc sắp xếp lại các trường liên cấp, liên xã, thu gọn các điểm trường trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể; bảo đảm định mức học sinh/lớp, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân công nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 6/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Các đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1.

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

2.

Hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

3.

Hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

4.

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập trong đơn vị sự nghiệp công lập

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Các đơn vị liên quan

Quý III/2024

5.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

6.

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương giáo viên trường dự bị đại học

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

7.

Hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành/lĩnh vực giáo dục, mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Quý III/2024

8.

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Quý III/2024

9.

Ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

10.

Quy định về định mức học sinh/lớp đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Các Vụ bậc học

Các đơn vị liên quan

Quý III/2024

11.

Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công

Cục Quản lý chất lượng

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

12.

Hướng dẫn thực hiện việc sắp xếp lại các trường liên cấp, liên xã, thu gọn các điểm trường trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân và phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể; bảo đảm định mức học sinh/lớp, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục

Vụ Cơ sở vật chất

Các đơn vị liên quan

Quý III/2023

Cập nhật ngày 6/7/2023


Tác giả: Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-ke-hoach-co-cau-lai-doi-ngu-cbccvc-119230706141427631.htm

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây