Mr. AnvH

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV

Thứ sáu - 30/06/2023 06:33

Hôm nay (30/6), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí ...

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV
Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV
Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV
Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện vụ địa phương theo dõi Lai Châu, Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh…

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 47.440 tấn; sản xuất công nghiệp đạt 1.648,2 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.385,5 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 866,5 tỷ đồng.

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV - Ảnh minh hoạ 2
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Trên cơ sở cho ý kiến về những kết quả đã đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm. 

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV - Ảnh minh hoạ 3
Quang cảnh Hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá sơ kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 15/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, qua hai năm rưỡi triển khai thực hiện, đến nay đã có 25/43 chỉ tiêu thành phần của Nghị quyết đạt và vượt; đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở cơ sở.

Ngoài ra, đại biểu cũng cho ý kiến vào: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; định hướng xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư công năm 2024; định hướng xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch. Tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho Lễ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh vào tháng 1/2024. 

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV - Ảnh minh hoạ 4
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ phát biểu kết luận Hội nghị.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đặc biệt chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, xử lý một người để làm gương cho nhiều người, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu đã đạt và vượt với tinh thần chung là phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của tỉnh, đẩy nhanh việc hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới đối với 15 xã dự kiến đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương mình…

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm nay là một năm có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến cân đối thu chi ngân sách của tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quản lý ngân sách Nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các chính sách mới ban hành và thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch theo định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện rà soát tình hình dịch bệnh, công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn theo thẩm quyền. Theo dõi chặt chẽ, chủ động có phương án ứng phó, phòng, chống, kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Chú trọng bảo tồn, duy trì phát triển văn hóa bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, các chính sách đối với đồng bào dân tộc đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ và cán bộ người dân tộc thiểu số, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh; quan tâm tuyển dụng, bố trí cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với sở trường công tác và chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phải nỗ lực rèn luyện, chủ động, tích cực học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khắc phục tâm lý tự ti, tình trạng ngại học trong một bộ phận cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành. Cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã đảm bảo về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng, có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023.


Tác giả: Đinh Lan

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây