Mr. AnvH

Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 13/06/2023 14:03

Ngày 8/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn ...

Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Lai Châu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
Lực lượng Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá toàn diện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án 06) gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, bước đầu đạt được những kết quả tích cực: Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số nói chung được nâng lên; hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày, 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06; Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện Đề án 06. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06 trong giai đoạn hiện nay với nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; tổ chức thực hiện các dịch vụ công thiết yếu gắn với việc thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án 06 trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tiến độ của từng nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác sử dụng thông tin người dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

 - Khai thác, sử dụng hiệu quả việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đẩy mạnh công tác rà soát làm sạch, cập nhật, đồng bộ các cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kịp thời khắc phục những sai sót, bất cập trong quản lý, sử dụng, khai thác thông tin cá nhân.

 - Tăng cường các biện pháp nâng cao tỷ lệ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID, tham gia dịch vụ công trực tuyến. Lựa chọn các “mô hình điểm” đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 theo chỉ đạo, lộ trình của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ và các bộ, ngành phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

- Quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện Đề án 06, nhất là kinh phí thực hiện xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và các nhiệm vụ cấp bách do Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ giao. Bố trí, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin ở cả 03 cấp bảo đảm về số lượng, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 06. Rà soát đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, kỹ thuật, an ninh, an toàn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để có kế hoạch đầu tư, bổ sung, nâng cấp bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, nhất là với những nội dung mới, nội dung liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Phát huy vai trò của Tổ Công tác Đề án 06, Tổ Công nghệ số cộng đồng tại cơ sở; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 06; xử lý theo quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Đề án 06, Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của Đề án 06; trách nhiệm tham gia thực hiện Đề án 06 của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06; phát huy tính năng động, sáng tạo, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn gia đình, người thân và Nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06.

6. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ động tham mưu các giải pháp thực hiện hiệu quả; tham mưu phân công rõ việc, rõ nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể cho từng ngành, địa phương. Phối hợp với các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết theo quy định.


Tác giả: Anh Dũng

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây